Milí návštěvníci,

pro zajištění Vaší bezpečnosti, pohodlí a komfortu po celou dobu Vašeho pobytu v Junior parku platí následují opatření:

 

      Zakoupením vstupenky a vstupem do areálu se zavazujete bez výhrad respektovat a dodržovat tento Návštěvní řád, a to po celou dobu Vaší přítomnosti v areálu Junior Parku.

      Po celou dobu pobytu v areálu Junior Parku je každý povinen počínat si tak, aby nedošlo ke vzniku úrazu, poranění ani jiné škody či újmy sobě i kterémukoliv z návštěvníků Junior parku.

      Vstup do Junior parku a pobyt v jeho areálu je zcela na vlastní nebezpečí návštěvníků, za děti a další osoby, které nenabyli plné svéprávnosti,vždy všude a za všech okolností v plném rozsahu zodpovídají jejich rodiče, případně jiný odpovědný zástupce či jiná doprovázející osoba, kteří jsou povinni nad dětmi a uvedenými dalšími osobami, které nenabyli plné svéprávnosti, vykonávat po celou dobu jejich přítomnosti v areálu Junior Parku náležitý dohled. Rodiče, případně jiný odpovědný zástupce či jiná doprovázející osoba jsou rovněž povinni při vstupu do areálu Junior parku seznámit s obsahem tohoto Návštěvního řádu i děti a další osoby, které nenabyli plné svéprávnosti, způsobem přiměřeným jejich věku a schopnostem.

      Všichni návštěvníci Junior parku se zavazují dodržovat tento Návštěvní řád a řídit se pokyny odpovědných pracovníků správy Junior parku

      návštěvníci Junior parku se zavazují chovat se zodpovědně, slušně a ukázněně tak, aby neohrožovali a neomezovali ostatní ani sebe

      do Junior parku platí zákaz vstupu se zvířaty

      v Junior parku je zakázáno jakkoliv poškozovat či znečisťovat areál, zařízení či vybavení

      v Junior parku se zakazuje užívání zařízení, pokud je jich povrch namrzlý nebo kluzký, případně při zjištění závady na zařízení, Vždy je nutno řídit se pokyny obsluhy resp. pracovníků správy Junior parku

      upozorňujeme na fakt, že v horkém počasí může být povrch herních zařízení rozpálen na teplotu, při níž hrozí vznik popálenin či jiných poranění při doteku: dohlížející dospělá osoba je povinna teplotu zařízení předem překontrolovat a případně vstup dítěti zakázat

      upozorňujeme na fakt, že po deštivém období může zůstat povrch herních zařízení místy mokrý. Dohlížející dospělá osoba je povinna povrch zařízení předem překontrolovat a případně vstup dítěti zakázat.

      v Junior parku se zakazuje používání herních prvků v bezpečnostních helmách

      v Junior parku se zakazuje konzumace omamných, toxických a psychotropních látek a vlastního alkoholu, kteréžto látky i vlastní alkohol je zakázáno do areálu vnášet

      v Junior parku se rovněž zakazuje rozdělávání ohně i manipulace s ním

      do Junior parku je rovněž zakázáno vnášet jakékoliv nebezpečné předměty či látky (např. pyrotechniku, zbraně, jiné předměty, které mohou být jako zbraně použity, hořlavé či jinak nebezpečné chemikálie apod.)

      do Junior parku je zakázán vstup s jízdními koly, koloběžkami, skateboardy, kolečkovými bruslemi a vozidly SEGWAY; dětská odrážedla povolena za důsledného dozoru rodičů a odpovědných zástupců (kola lze uzamknout na vyhrazených místech u vstupu)

      v případě vzniku úrazu či jakéhokoliv poranění se prosím ihned obraťte na technický personál Junior parku, případně kontaktuje přímo stálý zdravotnický dozor 

      prosíme o dodržování čistoty, neházejte odpadky na zem, ale do připravených košů či kontejnerů. Velmi si zakládáme na třídění odpadu, děkujeme, že třídíte s námi. 

      Junior park je celý nekuřácký. Zóna pro kuřáky je vyhrazena před hlavním vstupem do areálu.

      provozovatel Junior parku neodpovídá za případnou ztrátu, odcizení ani za poškození věcí či předmětů odložených nebo do areálu vnesených návštěvníky, a to ani z části.

      v případě naplnění maximální kapacity Junior parku, může provozovatel dočasně zamezit vstupu nově příchozím návštěvníkům. Nároky vůči provozovateli plynoucí z tohoto dočasného omezení nejsou přípustné. 

 

 

Bezpečnostní pravidla Junior parku:

Milí návštěvníci, bezpečnostní pravidla jsou nedílnou součástí návštěvního řádu Junior parku a všichni návštěvníci jsou povinni se jimi po celou dobu jejich přítomnosti v areálu Junior Parku bezvýhradně řídit, dodržovat a respektovat je. Jedině tak se vyvarujete zraněním či úrazům. Vaše bezpečí je pro nás důležité!

      Návštěvníci Junior parku musí být pozorní a ohleduplní k ostatním návštěvníkům. Musí brát ohled na ostatní návštěvníky a předcházet střetům či kolizím s ostatními návštěvníky

      je zakázána jakákoliv hrubost, násilí, zápasení či postrkování 

      na trampolínách dávejte obzvlášť velký pozor na ostatní skákající

      na všechny atrakce je dovolen vstup pouze naboso či v ponožkách. Ideálně v ponožkách se speciální gumovou protiskluzovou úpravou. K zakoupení na pokladně Junior parku.

      na jednom poli trampolíny může skákat vždy pouze jeden návštěvník

      je zakázáno skákání více osob na jednom poli trampolíny

      je zakázáno lezení po stěnách, lezení po sítích trampolín

      je zakázáno lezení po venkovních stěnách herních prvků, které nejsou k tomu určeny

      je zakázáno na všech herních prvcích držení a používání mobilních telefonů, kamer, fotoaparátů a podobných zařízeních. Ne snad proto, že byste na nich nesměli fotit, ale proto, že o tato zařízení se může jednoduše zranit jiný návštěvník Junior parku. Své ratolesti si samozřejmě můžete fotit z bezprostřední blízkosti herních prvků

      je zakázáno vnášení a konzumování jakýchkoliv nápojů, jídel, bonbónů a žvýkaček na herních prvcích

      je zakázáno vstupovat na herní prvky osobám pod vlivem alkoholu či omamných, toxických a psychotropních látek

      před vstupem na herní prvky si vyprázdněte kapsy, sundejte si řetízky, prstýnky, hodinky, opasky s kovovou sponou, sluneční brýle, šály, šátky apod. Opět se jedná o nebezpečné předměty, kterými byste při případné kolizi s jiným návštěvníkem mohli nechtěně způsobit úraz či újmu druhému či sobě

      dbejte zvýšené opatrnosti při skákání v dioptrických brýlích. Zabezpečte si brýle řádně proti pádu. Není-li to nezbytně nutné, skákejte raději bez brýlí.

      je zakázáno jakékoli delší posedávání a polehávání na herních prvcích, relaxovat můžete mimo atrakce

      je zakázáno odkládání jakýchkoliv věcí na herní prvky

-       k dispozici jsou Vám naše toalety a umývárny. Vykonávat osobní potřeby mimo tyto prostory je přísně zakázáno. 

V případě, že bude zjištěno jakékoliv porušení resp. nedodržení tohoto Návštěvního řádu jakoukoliv osobou či osobami, jsou pracovníci správy Junior parku oprávněni takovou osobu či osoby z jeho areálu vykázat s tím, že v takovém případě dotčená osoba či osoby nemají právo na vrácení zaplaceného vstupného

Velmi si vážíme všech ukázněných a ohleduplných návštěvníků, kteří dodržují a respektují výše uvedené. Jedná se nám především o bezpečnost a zdraví Vás všech a samozřejmě také o Váš komfortní pobyt v Junior parku.

Děkujeme Vám!

Návštěvní řád a bezpečností pravidla jsou platná a účinná od 28.5.2016

 

 

 

{ Kde nás najdete }


Junior Park Praha

Před OC Arkády Pankrác
Na Pankráci 86
Pankrác, Praha 4

info@juniorpark.cz

tel: +420 734 505 050

Otevírací doba 9:00 - 20:00

GPS: Loc: 50°3'3.98"N, 14°26'17.709"E

      
beard club